Όροι και προϋποθέσεις

Όροι και προϋποθέσεις

Καλώς ήρθατε στον δικτυακό τόπο της www.torgoscnc.gr. Παρακάτω αναγράφονται οι  Όροι και προϋποθέσεις της ιστοσελίδας.

 Η www.torgoscnc.gr είναι το ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών σχετικά με τις εργαλειομηχανές CNC. Η εταιρία προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του www.torgoscnc.gr μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.
ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Οι παρόντες Όροι και προϋποθέσεις ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με την χρήση του διαδικτυακού τόπου που βρίσκεται στην ηλεκτρόνικη διευθυνση www.torgoscnc.gr . Ο διαδικτυακός τόπος TORGOSCNC σχεδιαστηκε αναπτύχθηκε και ανηκει στην εταιρεία
« ΤΖΟΥΦΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ». (Εφεξής για χαρη συντομίας ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
Στοιχεία Εταιρείας:
«TORGOS CNC»
ΤΖΟΥΦΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΈΔΡΑ
ΠΙΤΣΟΥΛΑΚΗ 11 , ΠΑΤΕΛΕΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
71307
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ

Γενικοί Όροι και προϋποθέσεις

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αυτοσχεδιάζει ελεύθερα τους Όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ωστόσο, εάν παραστεί ανάγκη, η εταιρεία θα έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τους πελάτες για οποιαδήποτε αλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Κάθε χρήστης που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος αποδέχεται και συμφωνεί με όλους τους όρους που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο.

Όλο το περιεχόμενο του www.torgoscnc.gr που περιλαμβάνει εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, σχέδια, κείμενα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες και όλα τα έγγραφα αυτού του διαδικτυακού τόπου είναι ενδείξεις που έχουν κατατεθεί σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και διατάξεις, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και τις διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες. 

Ως εκ τούτου, κανένα ή κανένα μέρος δεν θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο προς πώληση, αντιγραφή ή τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή με οποιονδήποτε τρόπο. Ο χρήστης κατανοεί και συμφωνεί ότι δεν έχει δικαίωμα αναπαραγωγής, αντιγραφής, πώλησης ή μεταπώλησης εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της εταιρείας.

Όροι και προϋποθέσεις - Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Σύμφωνα με Όροι και προϋποθέσεις όλο το περιεχόμενο του www.torgoscnc.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. 

Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της εταιρείας .

Όροι και προϋποθέσεις - Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα αναφορικά με την πώληση καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα ενημερώνει τον πελάτη με βάση τα τηρούμενα κάθε φορά στοιχεία διαθεσιμότητας ή μη των προιόντων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα αυτών. Σε κάθε περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει να ενημερώσει εγκαίρως τον πελάτη για τη μη διαθεσιμότητα, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ προσπαθεί να παρέχει καθημερινά υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Στο πλαίσιο καλής πίστης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στο site και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος.

 Επίσης έχει το δικαιώμα να αλλάζει οποιαδήποτε στιγμή τεχνικές λεπτομέρειες των προιόντων αλλά διασφαλίζει την εγκυρότητα, την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που των πληροφοριών που παρατιθεται στο ηλεκτρονικό καταστημα.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη όταν στα πλαίσια συναλλαγής με το ηλεκτρονικό κατάστημα προκύψει ζημία ή βλάβη από την ακύρωση παραγγελίας ή την καθυστέρηση εκτέλεσης της για οποιαδήποτε αιτία.

Δεν υπάρχει υποχρέωση αποζημίωσης από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ εξαιτίας καθυστέρησης παράδοσης της παραγγελίας από την στιγμή που η εν λόγω παραγγελία έχει παραδοθεί στην μεταφορική εταιρεία.

Επίσης η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Τέλος, ουδεμία εγγύηση υπάρχει από την πλευρά της ΕΤΑΙΡΕΙΑ πως οποιαδήποτε άλλος διαδικτυακός τόπος ή οι servers μέσω των οποίων αυτοί γίνονται διαθέσιμοι, σας παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Συνεπώς δεν μπορεί να προβληθεί καμία αξίωση οικονομικής ή άλλη φύσεως για επανόρθωση ζημιάς που προέκυψε από τους ανωτέρω λόγους, ενώ το κόστος βαραίνει σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά τον ίδιο τον επισκέπτη / χρήστη.

Με την παρούσα συμφωνία ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, αφετέρου δε να απέχει από τις παρακάτω παράνομες και καταχρηστικές χρήσεις του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου της Εταιρείας.

Όροι και προϋποθέσεις - Υποχρεώσεις χρήστη

Οι επισκέπτες / χρήστες απαγορεύεται ρητά να:

– Διανέμουν περιεχόμενο παράνομο, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, συκοφαντικό, ενοχλητικό, επιβλαβές για ανηλίκους ή να εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις,

– Παραβιάζουν πνευματικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων και μυστικών καθώς και των ευρεσιτεχνιών,

– Περιλαμβάνουν οποιοδήποτε ιό (virus), επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα (malware), αυτόκλητο διαφημιστικό υλικό (pop-up) και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) που να μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη/δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε εξοπλισμό (hardware και software) ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικότερα ηλεκτρονικών συσκευών είτε καθυστερήσεις, παρεμβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακομιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου,

– Να περιέχουν ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη ή μίμηση οποιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νομικού).

Ο επισκέπτης / χρήστης της ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τον διαδικτυακό τόπο για τη διενέργεια των παραπάνω πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκκίνηση οποιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά της Εταιρείας για πράξεις, που ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά, αναφέρονταi

– στον Ποινικό Κώδικα, σε ειδικούς ποινικούς νόμους.

– στη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

– Στην νομοθεσία περί τηλεπικοινωνιών, καθώς επίσης και στη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

– Στην Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών.

– Στην Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας, καθώς και για πράξεις που θα μπορούσαν να προσβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή άλλο έννομο συμφέρον της Εταιρείας ή τρίτου.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος κινηθεί νομικά εναντίον της Εταιρείας για προσβολή οποιουδήποτε εννόμου αγαθού του, η οποία εμπίπτει από τα οριζόμενα στο κείμενο των όρων χρήσης στο πεδίο ευθύνης του επισκέπτη / χρήστη, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά κατά του επισκέπτη / χρήστη αυτού. Μαζί με τις όποιες αξιώσεις του τρίτου μέρους, η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός να απαιτήσει αποζημίωση από τον επισκέπτη / χρήστη για παραβίασης των όρων χρήσης και για οποιαδήποτε έννομη συνέπεια απορρέει από αυτήν.

Όροι και προϋποθέσεις - Ασφάλεια

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας.

 Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η δε πλοήγηση στο ηλεκτρονικο κατάστημα αλλά και στις συναλλαγές σας στην ιστοσελίδα μας είναι πλήρως εναρμονισμένη με τον κανονισμό. Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) (https://eugdpr.org/) δίνει τη δυνατότητα στον καθένα να ελέγχει καλύτερα τα προσωπικά του δεδομένα. Στην www.torgoscnc.gr παίρνουμε πολύ σοβαρά την διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@torgoscnc.gr. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας που βρίσκεται εδώ 

el

We use essential cookies to make our site work. With your consent, we may also use non-essential cookies to improve user experience and analyze website traffic. By clicking “Accept,“ you agree to our website’s cookie use as described in our Cookie Policy.